config

Просмотреть рейтинги Украины

Дешёвый хостинг и домены

Hosting Ukraine

Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України. Мазур М.В.

Украина

Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: Навчальний посібник [Відп. ред. канд. іст. наук, доц. В. М. Карпунов]. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. - 600 с. - Бібліографія: С. 586-591.

Краткое описание

У посібнику системно, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та судів України викладено базові засади функціонування європейського регіонального механізму захисту прав людини, проаналізовано принципи та методи тлумачення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, проблеми формування та застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини, питання імплементації європейських стандартів захисту прав людини до правової системи України тощо.

Для суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, правозахисників, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів і факультетів, а також усіх, кого цікавлять проблеми захисту прав людини.

Сожержание

ПЕРЕДМОВА

ВІД АВТОРІВ

РОЗДІЛ 1. ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Глава 1. Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та її контрольного механізму 12

§ 1. Історія прийняття Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 12

§ 2. Еволюція європейського механізму захисту прав людини 19

Глава 2. Європейський суд з прав людини як контрольний орган у системі конвенційного права 39

§ 1. Порядок формування та структура Європейського суду з прав людини 39

§ 2. Юрисдикція Європейського суду з прав людини 46

Глава 3. Процедура розгляду справ у Страсбурзькому суді та порядок виконання його рішень 71

§ 1. Суб'єкти звернення до Європейського суду з

прав людини 71

§ 2. Порядок подання скарги до Європейського

суду з прав людини 80

§ 3. Порядок розгляду справ у Європейському

суді з прав людини 96

§4. Виконання рішень Європейського суду з

прав людини 107

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

Глава 4. Принципи тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 124

§ 1. Поняття тлумачення права та принципи інтерпретації Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (загальнотеоретичні аспекти) 124

§2. Принцип ефективного й динамічного тлумачення та принцип забезпечення правової визначеності (принцип дотри ма ння прецеденту) 13 2

§3. Принцип пропорційності та забезпечення рівноваги інтересів 137

§4. Принцип забезпечення певноїсвободи національного розсуду 147

§ 5. Принцип автономного тлумачення 154

§ 6. Врахування загальновизнаних міжнародних стандартів і принципів міжнародного права 159

§ 7. Принцип забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод людини 163

Глава 5. Методи тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 166

§ 1. Філологічне тлумачення 167

§ 2. Історичне тлумачення 175

§ 3. Телеологічне тлумачення 178

§ 4. Системне тлу мачення 183

§ 5. Функціональне тлумачення 188

РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО З ПРАВ ЛЮДИНИ

Глава 6. Поняття й загальна характеристика судового ПРЕЦЕДЕНТУ

§ 1. Поняття прецеденту та його значення в англосаксонській правовій сім'ї 192

§ 2. Судова практика у країнах романо-германської правової сім'ї 199

§ 3. Акти органів судової влади в системі джерел права України 205

§ 4. Рішення міжнародних судів у системі джерел міжнародного права 216

Глава 7. Роль прецеденту в діяльності Європейського суду з прав людини 229

§ 1. Правотворче значення рішень Європейського суду з прав людини 229

§ 2. Межі обов'язковості прецедентів Страсбурзького суду238 §3. Проблема досягнення узгодженості рішень Європейського суду з прав людини 248

§ 4. Значення правових позицій Європейського суду з прав людини 255

Глава 8. Проблеми застосування прецедентів Європейського суду з прав людини українськими судами 261

§ 1. Зобов'язання України щодо сумлінного виконання приписів Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 261

§ 2. Правові підстави застосування судами України прецедентів Європейського суду з прав людини 266

§ 3. Порядок застосування судами України прецедентів Європейського суду з прав людини 275

РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

Глава 9. Пошукова система HUDOC

§ 1 Загальна характеристика 293

§ 2. Базові принципи роботи 296

§ 3. Пошук документів за заданими критеріями 301

§ 4. Додаткове пошукове меню 308

§ 5. Результати пошуку 314

ДОДАТОК 1.

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» 323

Закон України «Про ратифікацію Протоколу N0 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари» 325

Закон України «Про ратифікацію Протоколу № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за будь-яких обставин» 325

Закон України «Про ратифікацію Протоколів № 12 та № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 326

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 326

Розділ І Права і свободи 327

Розділ II Європейський суд з прав людини 335

Розділ III Інші положення 344

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 347

Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї 350

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари 353

Протокол N9 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 356

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 360

Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин 363

Протокол N9 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції 366

Закон України «Про ратифікацію Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини» 375

Європейська угода про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини 375

Закон України «Про ратифікацію Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи» 381

Шостий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи 382

Регламент Європейського суду з прав людини 386

Розділ І. Організація та робота Суду 388

Розділ II Процес 406

Розділ III Перехідні правила 439

Розділ IV Прикінцеві положення 442

Додаток до Регламенту (стосовно розслідувань) 443

Практична рекомендація «Клопотання про вжиття тимчасових заходів» 448

Практична рекомендація «Початок провадження у справі» 450

Практична рекомендація «Письмовий змагальний процес» 453

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 457

Глава 1. Загальні положення 457

Глава 2. Доступ до Рішення 459

Глава 3. Виконання Рішення 460

Глава 4. Застосування в Україні Конвенції та практики Суду 467

Глава 5. Прикінцеві положення 469

Правила застосування параграфа 2 статті 46 Європейської Конвенції з Прав Людини, прийняті Комітетом міністрів 470

ДОДАТОК 2. РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Рішення Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 р. щодо прийнятності заяви Мельниченка проти України (№ 17707/02) 473

Рішення Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 р. у справі «Мельниченко проти України» (заява №17707/02) 484

Окрема думка судді Лукайдеса 512

ДОДАТОК 3. ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТІВ ЄСПЛ СУДАМИ УКРАЇНИ

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) 514

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 7, 8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», за конституційним зверненням Воробйова В.Ю., Лоссва С.В. та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян)

521

Рішення Деснянського районного суду міста Чернігова в цивільній справі за позовом A-на Е.В. до К-ля М.П., ТО В «Телестудія «Служба інформації» про захист честі, гідності, ділової репутації 533

Рішення Верховного Суду України від 14 липня 2005 р. за скаргою С.П. Головатого на постанову ЦВК від 3 червня 2005 p. Nq 91 «Про заяву Головатого С.П. щодо забезпечення реалізації виборчого права громадянина України Мельниченка М.І.» 538

Рішення Апеляційного суду Луганської області від ЗО червня 2005 р. в цивільній справі за апеляційною скаргою фірми «DRAKE TRADE and COMMEPGE Ltd» на рішення Алчевського міського суду Луганської області 547

Ухвала Апеляційного суду Тернопільської області від 31 липня 2002 р. у кримінальній справі за апеляційним поданням помічника прокурора м Тернополя та апеляцією засудженого Т-ва Ю.М. на вирок Тернопільського міського суду 554

Окрема ухвала Луганського обласного суду від 27 квітня 2001 р. за касаційною скаргою засудженого Т-на А.М. на вирок Новоайдарського районного суду 557

Ухвала Миколаївського обласного суду від 7 червня 2000 р. за касаційною скаргою Ткачука Валентина Яковича та Коваля Олега Матвійовича на рішення Первомайського міського суду Миколаївської області 561

ДОДАТОК 4. ПОДАННЯ СКАРГИ ДО ЄСПЛ

Пояснювальна нотатка 566

Бланк заяви до Європейського суду з прав людини 570

Бланк довіреності на представлення інтересів у Європейському суді з нрав людини 578

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗНИК 579

БІБЛІОГРАФІЯ 586

 

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.